Search
Generic filters

شماره نوزدهم – زمستان ۹۶

۱۵ اسفند ۱۳۹۶
پژوهشگران:

شماره جدید فصلنامه فرهنگی انتقادی مهاجر دانشگاه شریف منتشر شد. این شماره که نوزدهمین شماره منتشرشده‌ی نشریه مهاجر است، از روز دوشنبه ۱۴ اسفند ۹۶ رسماً در صحن دانشگاه به فروش خواهد رسید.
محل توزیع :                                                                                                                                                                                                خرید نسخه PDF

۱. ساختمان اندیشکده مهاجر ( پشت دانشکده عمران )
۲.  گروه فلسفه علم دانشگاه شریف (دفتر انجمن علمی)
۳. دانشگاه شهید بهشتی (آقای محمد شرافتی: @herman1 )

در اینجا به معرفی اجمالی مندرجات این شما می‌پردازیم.

بخش اول
" دانش گاه " در ایــن بخــش بــه دنبــال ترســیم نقشه‌ی راهــی هســتیم تــا کشــور را در راه رســیدن بــه قلــه در فضــای آموزشــی(بالاخص آمــوزش عالــی) یــاری کنــد.

آنچه در این بخش می‌خوانید :

·       سه نسل دانشگاه در ایران و مؤلفه‌های دانشگاه نسل چهارم (چرا ایده کارآفرینی به مقابله با علم، انسان و محیط برخاسته است!؟)

·       دانشگاه نسل ما

·       به‌عنوان وصیت و برای ثبت در تاریخ می‌گویم !  (سخنرانی دکتر مهدی گلشنی)

·       دانشگاه کارآفرین متناقض ما !

·       علم زیربنای نوآوری  (چگونه توجه به نوآوری خودش را تحدید می‌کند؟)(مصاحبه با دکتر ریچارد نلسون)

·       نوآوری خوب ، نوآوری بد (نگاهی اجمالی بر اخلاق نوآوری)

·       دوگانه علم و کارآفرینی (مصاحبه با دکتر سید حبیب‌الله طباطبائیان)

·       تعمیم دانشگاه (مصاحبه با دکتر علی‌نقی مشایخی)

·       استاد به‌مثابه فروشنده (مروری بر کتاب بازخرید یا خودفروشی: تجاری‌سازی دانشگاه‌های پژوهشی آمریکا)
 

بخش دوم
 " مهاجر " ایــن قســمت ســعی بــر آن دارد تــا بازتابی باشــد از تازه‌های اندیشــه و دریافت‌های نابــی که کارگروه‌های اندیشــکده مهاجــر هرکدام در طــی فعالیت‌های خــود بــه آن دست‌یافته‌اند و در قالــب ایــن ســرویس در اختیــار مخاطبــان قــرار می‌گیرد.
در ایــن پرونــده بــه ســراغ "علــم جدیــد و هویــت انســان" رفته‌ایم تــا علی‌رغم غفلــت نسبتاً کامــل فضــای علمــی داخلــی از مناســبات علــم و امــر انســانی، اولاً مشــاهده نماییــم کــه امــروز میــان علــم جدیــد و هویــت انســانی چــه رابطه‌ای برقــرار اســت و آنــگاه بــا برخــی تلاش‌های موجــود در فضــای آکادمیــک غــرب کــه بــه دنبــال حفــظ و احیــای هویــت انســانی خویــش در دنیــای علم‌گرای امروزیــن هســتند آشــنا شــویم. ایــن آشــنایی در شــرایطی کــه منطــق پــول و بــازار در حــال سم‌زدایی از بقایــای تعلقــات انســانی جامعــه علمــی ماســت، روزنه‌ای اســت بــرای تأمل در هویــت انسانی‌مان در دنیــای جدیــد.

آنچه در این بخش می‌خوانید:

·       طغیان علم جدید علیه هویت انسان جدید

·       به نامِ آگاهی

·       علم + دین + فلسفه (گفتگو با دکتر آندرو پینسنت، دانشمند، فیلسوف، کشیش و الهی‌دان، در نسبت علم و انسان)

·       چگونه علم و تکنولوژی تقریباً هویت انسان جدید را شکل داده است؟

·       در جستجوی هویت انسانی

·       معرفی پروژه انسان‌شناسی علمی

·       معرفی کتاب " تابوی سوبژکتیویته" اثر آلن والاس

بخش سوم
" دین، جامعه، سیاست " در ایــن ســرویس بــه دنبــال آنیــم تــا ناظــر بر مقولــه دین ســخنی ایجابی در عرصه جامعه و سیاســت بزنیم. در اولیــن پرونــده ســرویس دیــن، جامعــه و سیاســت نشــریه مهاجــر بــه ســراغ انســان رفته‌ایم، چــه آنکــه انسان‌محور هــر ســه اســت. بــدون وجــود انســان صحبــت از دیــن و جامعــه و سیاســت بی‌معنی اســت و اگــر انســان نباشــد نــه دیــن وجــود خواهد داشــت، نه جامعه و نه سیاســت.

آنچه در این بخش می‌خوانید:

·       الانسان (قبل الانقلاب و فی الانقلاب و بعد الانقلاب)

·       دوران سوم ، امر شیعی (و تأسیس جمهوری اسلامیستی برای برساخت انسان و جامعه و مدنیت اسلامی)(مصاحبه با دکتر سید جواد میری مینق)

·       هبوط به مصر، پس از هبوط به ارض

·       چگونه علوم اسلامی به‌جای علوم انسانی نشست ؟

·       امام موسی صدر و خوانشی انسان مدارانه از دین (معرفی کتاب "ادیان در خدمت انسان")

بخش چهارم
 " هنر و ادبیات " در ســرویس هنــر و ادبیــات همان‌طور کــه از نــام آن برمی‌آید در فضایــی متفــاوت از ســه بخــش دیگــر ابتــدا بــه دنبــال شفاف‌سازی در ایــن عرصــه هســتیم و در ادامــه تبییــن نقشه‌ی راهــی اصولــی در جغرافیــای هنــری کشــور بــا توجــه بــه مبانــی هنــر متعالــی را دنبــال می‌کنیم.

آنچه در این بخش می‌خوانید:

·       آنکه غربال در دست دارد . . .

·       اقتراح (پرسش و پاسخ از سه تن از شاعران و صاحب‌نظران حوزه شعر : حمیدرضا شکارسری ، مصطفی علیپور و حسین جنتی)

·       شاعر ، در جستجوی مخاطب

·       اون چیه که همه رو می خندونه ؟!

·       شعر ، این زیبای ناپیدا (مصاحبه با دکتر رشید کاکاوند)

·       شاعر سرزمین سوخته، جز از سوختن نمی‌سراید

·       این فیلسوفِ کهنه‌کار (مصاحبه با نوئل کرول)

·       نگاهی کوتاه به مجموعه شعر "کبریت خیس"

برنامه‌های پژوهشی مرتبط