سلسله سمینارهای حلقه علم و دین – سمینار سوم

سلسله سمینارهای حلقه علم و دین – سمینار سوم

 

سلسله سمینار های حلقه علم و دین در دانشگاه تهران
 

طبیعت گرایی، شواهد و خلقت گرایی

مباحثه پناک و جانسون

 

برگرفته از کتاب

Intelligent design creationism

 

یکشنبه ۱۲ شهریور ساعت ۱۷ 

پردیس علوم دانشگاه تهران – کلاس ۱۱۰ دانشکده شیمی

 

متن شما