گزیده ی بخش هایی از کتاب تابوی سوبژکتیویته (۱)

مترجم : علی الماسی زند / دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه هنر / عضو اندیشکده مهاجر

گزیده ی بخش هایی از کتاب تابوی سوبژکتیویته (۱)

·       تعیین و تشخیص ویژگی‌های برجستهء وجوه متمایز سنت علمی، بسیار سخت و تعیین‌کننده ست. برای مثال خود علم، نگاه فلسفی آن‌که به رئالیسم علمی مشهور است، رویکرد متافیزیکیِ ماتریالیسم علمی، و شکل جزمی این رویکرد که به ساینتیسم شهرت دارد.

·       برای درک ارتباط بین علم و دین، علی‌الخصوص آنجا که بحث از کشف ماهیت آگاهی ست، تشخیص و تعیین دکترین آن متافیزیکی که بسترساز و بناکننده تقریباً تمام تحقیقات علمی معاصر می‌باشد ، بسیار حیاتی است. اصول بنیادین این دکترین که عموماً به‌عنوان ماتریالیسم علمی شناخته می‌شوند  ( برای مثال: آبجکتیویسم ، وحدت‌گرایی[۱]، عام‌گرایی[۲]، تقلیل گرایی[۳]، اصل بستگی و فیزیکالیسم ) ، شبیه به اصول متعارف و از پیش پذیرفته‌شده هندسه اقلیدسی هستند.

·       مقارن با پایان قرن نوزدهم ، اکثر ساینتیست ها  تلویحاً نوعی از ماتریالیسم مکانیستی را که اتفاقاً به‌گونه‌ای شگفت‌آور در توضیح و تشریح ترمودینامیک موفق بود، پذیرفته بودند. ازاین‌رو فرض کردند که سیستم الکترومغناطیس را نیز به همین ترتیب توضیح خواهد داد. آن‌ها واقعاً عاجز بودند از تصور این‌که شاید جهان دارای چیزی خارج از قلمروی دیدشان باشد . علم ثابت کرد که در اشتباه بودند.

·       علم دارای توفیقات متعددی در تشریح و توضیح رویدادهای فیزیکی عینی (خارجی) بر طبق قوانین کمّی ریاضی بوده است. اما در تشریح و پیش‌بینی رویدادهای ذهنی سابجکتیو۴ کم‌تر موفق بوده است. با اینکه‌ علم بشر را از طریق حد بی‌سابقه‌ای از کنترل بر روی جهان فیزیکی، محدود و مشروط کرده است، چگونگی کنترل ذهنمان را از درون، به ما نشان نداده است. و با اینکه به‌گونه‌ای فزاینده رفاه و امنیت فیزیکی را برای بخش زیادی از جمعیت جهان بالا برده است، پیشرفت اندکی را در مسیر کشف استراتژی‌هایی برای یافت رضایتمندی و شادمانی شخصی بیشتر، سلامت روان بیشتر، دلسوزی و نوع‌دوستی بیشتر، یا نظم و توازن اجتماعی بیشتر و بهتر ، سبب شده است.


#سابجکتیویسم#سوبژکتیویسم#علم_و_دین#اندیشکده_مهاجر#علی_الماسی_زند


[۱] monism

 

 

 

[۲] universalism

 

 

 

[۳] reductionism