چگونه شبکه‌های اجتماعی هویت ما را شکل می‌دهند

چگونه شبکه‌های اجتماعی هویت ما را شکل می‌دهند

اولریک شولتز(Ulrik Schultz) در این سخنرانی درباره شیوه‌ای که رسانه‌های اجتماعی هویت ما را شکل دهند به بحث می‌پردازد. ایشان در ابتدا از تأثیرات دوسویه انسان و فناوری سخن می‌گویند، این‌که چگونه ارزش‌ها و شیوه تفکر ما قادرند در فناوری‌ها به شکل مادی درآیند و سپس همان فناوری بر نحوه مواجه ما با عالم و دیگران تأثیرگذار گردند

file-video-icon1

پخش ویدئو

معرفی :

درباره رسانه‌های اجتماعی ایشان از سه نوع گفتمان حاکم در این فناوری ( بازار، بازی، اجتماعی بودن) صحبت به میان می‌آورند که انسان‌ها در محدوده این گفتمان‌ها قادرند تا با یکدیگر به تعامل بپردازند. اگرچه این گفتمان‌ها تا حدودی هویتی که ما در رسانه اجتماعی می‌توانیم داشته باشیم را متعین می‌کند، اما این به معنای تأثیر جبری این فناوری بر هویت ما نیست و ما قادریم با ترکیب گفتمان‌های مختلف هویات جدیدی را خلق کنیم.

نکاتی برای تأمل:

۱– رسانه‌ی اجتماعی که در فرهنگ و نظام ارزشی  الف  طراحی می‌گردد اما توسط افرادی در فرهنگ و نظام ارزشی ب  مورداستفاده قرار گیرد، چه تأثیری بر فرهنگ و نظام ارزشی ب می‌گذارد؟ آیا ضرورتاً باعث ضعف و زوال آن می‌گردد؟ آیا تأثیر خاصی ندارند یا  این‌که نهایتاً به یک وضعیت ترکیبی و میانی منجر خواهد شد ؟

۲– آیا می‌توان گفتمانی مبتنی بر ارزش‌ها و فرهنگ بومی خود را در دل فناوری‌های کنونی ایجاد نماید یا اساساً چنین امری ممکن نیست؟

۳– اگر بخواهیم رسانه‌های اجتماعی طراحی کنیم که از ابتدا مبتنی بر ارزش‌های بومی و فرهنگی ما شکل‌گرفته باشند، آیا صورت و نوع عملکردی مشابه با رسانه‌های اجتماعی کنونی خواهد داشت؟