چهاردهمین جلسه از برنامه رهیافت / رادیو گفتگو / رمضان ۱۳۹۴

چهاردهمین جلسه از برنامه رهیافت / رادیو گفتگو / رمضان ۱۳۹۴

در این جلسه پیرو سؤال اصلی سه‌گانه جلسات ۹ و ۱۰ و ۱۱ یعنی چیستی علم و علم‌گرایی ، و ازآنجایی‌که صرفاً فهم ما از چیستی علم، وضعیت ما را در ارتباط با علم و دین مشخص نمی‌کند، مهدی خلیلی مجری کارشناس برنامه   از میهمانانش در مورد مرجعیت علم و فصل الخطاب بودنش در تعارض با دین در دنیای امروز می‌پرسد.

میهمانان برنامه :

محمدحسین بادامچی / دکترای جامعه‌شناسی / مدیر کارگروه علوم انسانی و توسعه اندیشکده مهاجر

نیما نریمانی / دانشجوی دکترای فلسفه دین / مدیر کارگروه علم و دین اندیشکده مهاجر

ابوتراب یغمایی / عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه مطالعات بنیادین علم و فن‌آوری دانشگاه شهید بهشتی

 

تاریخ ضبط برنامه : ۱۰ تیر  94