هشتمین جلسه از برنامه رهیافت / رادیو گفتگو / رمضان ۱۳۹۴

مهدی خلیلی / دانشجوی دکتری فلسفه علم / مدیر کارگروه اخلاق و فناوری / [email protected]

هشتمین جلسه از برنامه رهیافت / رادیو گفتگو / رمضان ۱۳۹۴

در این جلسه  و در ادامه مباحث مطرح‌شده در مورد عبور از « طبیعت معلول » به سمت « خداوند علت » در نگاه سنتی و در مقابل آن، بازگشت به طبیعت‌گرایی در پسا رنسانس، و چرخش به‌سوی تعریفی مدرن از طبیعت که بی‌توجه به ربط و نسبت آن با خدا و متمرکز بر خود طبیعت به‌عنوان یک کل و روابط علّی و معلولی درون آن بود، مهدی خلیلی مجری – کارشناس برنامه، از میهمانانش در مورد دلایل این چرخش می‌پرسد.

 

میهمانان برنامه :

محمدحسین بادامچی / دکترای جامعه‌شناسی / مدیر کارگروه علوم انسانی و توسعه اندیشکده مهاجر

نیما نریمانی / دانشجوی دکترای فلسفه دین / مدیر کارگروه علم و دین اندیشکده مهاجر

محمدحسین بنا / طلبه مدرسه مشکات / عضو کارگروه علوم انسانی و توسعه اندیشکده مهاجر

 

تاریخ ضبط برنامه : ۴  تیر ۹۴