نقش فناوری در بحران مراقبت پزشکی

مهدی خلیلی / دانشجوی دکتری فلسفه علم و فناوری/ دانشگاه صنعتی شریف

نقش فناوری در بحران مراقبت پزشکی

من در این مقاله در پی آنم که به بررسی بحران مراقبت در پزشکی مدرن بپردازم، بحرانی که طبق آن نیازهای وجودی بیماران تأمین نمی‌شود.

من در ابتدا یک پیشنهاد ارائه‌شده برای حل این بحران را بررسی می‌کنم. این پیشنهاد "پزشک فضیلت‌مند" است. سپس استدلال خواهم کرد که نقش تکنولوژی‌ها در ایجاد بحران مراقبت پررنگ است و پیشنهاد اخیر این نقش را نادیده انگاشته است، لذا باید به دنبال راه حلی بود که این نقش را نیز در نظر بگیرد. در انتها، رویکردی اخلاقی پیشنهاد می‌شود که طبق آن عوامل مختلف در ایجاد بحران مراقبت در نظر گرفته شوند. این عوامل شامل پزشک، تکنولوژی‌ها و غیره اند. این رویکرد تلاشی ست برای درمان بحران مراقبت.