مدرسه زمستانی «تکامل، چیستی و چالش ها ۲»

مدرسه زمستانی «تکامل، چیستی و چالش ها ۲»

آقای نیما نریمانی عضو کارگروه علم و دین اندیشکده مهاجر در تاریخ ۹ اسفند ۹۷ در دومین مدرسه تکامل؛ چیستی و چالشها ارائه ای با موضوع «سه نگاه متفاوت به تکامل» داشتند.

در این ارائه، سه رویکرد کلان به تکامل که عبارتند از نئوداروینیسم، فراداروینیسم و طراحی هوشمند معرفی شده و تفاوت های اصلی نگاه آنها در مواجهه با تکامل بیان گردید. پس از آن دلالت ها و تفاوت های فلسفی-الهیاتی این سه نگاه بررسی و نسبت هر یک با خداباوری بررسی شد. نکته مهمی که به آن پرداخته شد این است که هر سه این نگاه ها خاستگاهی علمی و زیست شناختی دارند و دیدگاههایی صرفاً فلسفی نیستند. بلکه مدافعان هر سه دیدگاه معتقدند شواهد علمی مختلفی برای تقویت و تأیید دیدگاه خود دارند.