طرح پساپدیدارشناسی فناوری

کارگروه اخلاق و فناوری

طرح پساپدیدارشناسی فناوری

در این طرح بنا داریم رویکرد پساپدیدارشناسانه در فلسفه فناوری که یکی از جریان‌های تأثیرگذار در این حوزه است را مورد بازخوانی انتقادی قرار دهیم.

ازاین‌رو به‌طور خاص به بررسی آثار برخی از متفکران این حوزه همچون دن آیدی، پیتر پائول فربیک و آلبرت برگمان خواهیم پرداخت. خروجی این طرح مقالاتی درباره آرای هر یک ازین متفکران به انضمام مقدمه‌ای در مورد رویکرد‌های کلاسیک پدیدارشناسانه به فناوری خواهد بود که درنهایت به شکل یک مجلد به چاپ خواهد رسید.