طرح اخلاق نورو

حسین تاجمیر ریاحی / عضو کارگروه اخلاق و فناوری / دانشجوی دکتری فلسفه علم

طرح اخلاق نورو

اخلاق نورو  حوزه‌ای نوظهور از تأمل اخلاقی است که به تبعات اجتماعی و اخلاقی علوم و فناوری‌های عصبی می‌پردازد. ازآنجاکه علوم و فناوری‌های عصبی یکی از ارکان توسعه فناوری‌های همگرا هستند توجه به چالش‌های پیش روی آن‌ها از اهمیت دوچندانی برخوردار است. لذا ما در گام نخست این طرح با مروری بر ادبیات بین‌المللی، تلاش می‌کنیم به شفاف‌سازی چالش‌های پیش روی توسعه این دسته از فناوری‌ها  به‌خصوص برای مخاطبان داخلی بپردازیم.

اما در گام دوم، تمرکز طرح بر یکی از فناوری‌های عصبی به‌شدت در حال رشد کنونی یعنی واسط‌های مغز-رایانه خواهد بود و نگرانی‌ها اخلاقی و اجتماعی پیرامون آن موردبررسی قرار خواهد گرفت. خروجی این طرح به‌صورت مقالات جداگانه درزمینه اخلاق نورو و اخلاق BCI به چاپ خواهند رسید.