سیزدهمین جلسه از برنامه رهیافت / رادیو گفتگو / رمضان ۱۳۹۴

سیزدهمین جلسه از برنامه رهیافت / رادیو گفتگو / رمضان ۱۳۹۴


در این جلسه مهدی خلیلی مجری کارشناس برنامه، از میهمانانش در مورد تلقی سنت دینی و عرفانی ما از علم و نسبت آن با ساینس می‌پرسد.


 


میهمانان برنامه :


محمدحسین بادامچی / دکترای جامعه‌شناسی / مدیر کارگروه علوم انسانی و توسعه اندیشکده مهاجر


نیما نریمانی / دانشجوی دکترای فلسفه دین / مدیر کارگروه علم و دین اندیشکده مهاجر


ابوتراب یغمایی / عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه مطالعات بنیادین علم و فن‌آوری دانشگاه شهید بهشتی


 


تاریخ ضبط برنامه : ۹  تیر  94