سخنرانی دکتر مهدی گلشنی // ضرورت عنایت به فلسفه و فلسفه علم

سخنرانی دکتر مهدی گلشنی // ضرورت عنایت به فلسفه و فلسفه علم

 

ضرورت عنایت دانشکده های مهندسی و علوم پایه به فلسفه و فلسفه علم

دکتر مهدی گلشنی، رییس گروه فلسفه علم دانشگاه شریف

 

چهارشنبه ٣٠ فروردین ساعت ١٣:٣٠ تا١٥:٣٠

سالن جابر