زندگی معنادار در شبکه‌های اجتماعی

زندگی معنادار در شبکه‌های اجتماعی

پرسش اصلی این مقاله این است که آیا می‌توان فضای مجازی را به نحوی طراحی کرد که امکان زندگی معنادار در آن میسر باشد؟

برای این مقصود در ابتدا دیدگاه دریفوس درباره‌ی نهیلیسم در اینترنت را بررسی می‌کنیم. طبق دیدگاه دریفوس، در فضای مجازی تعهد و ریسک که شرط‌های معنادار زیستن است تضعیف می‌شوند، و به همین دلیل اگرچه معنادار زیستن در اینترنت ممکن است ولی شبکه ما را به‌سوی زیستنی بی‌معنا سوق می‌دهد. سپس، بر اساس "اخلاق طراحی" (که بر اساس آراء پائول پیتر فربیک طرح خواهد شد) استدلال می‌شود که شبکه‌های اجتماعی بدیل، قابل‌تصورند، و به لحاظ اخلاقی الزامی ست که طراحی شبکه مطلوب به نحوی انجام پذیرد که زندگی معنادار در آن تسهیل شود.