دوره اول، شماره دوم

دوره اول، شماره دوم


در این شماره میخوانید:

 

  • سر مقاله : از چیستی فرهنگ تا چگونگی مدیریت فرهنگی؛ جواد درویش
  • تربیت حلقه گمشده نظام آموزشی؛ سینا عزیزی
  • دانشگاه علم زده شریف، غیر فرهنگی یا ضد فرهنگی؛ محمدحسین بادامچی
  • مدیریت فرهنگی، تدارکچی فوق برنامه یا متولی متعهد؛ حسن نیلی
  • مصاحبه با مهندس میرزایی معاون فرهنگی سابق دانشگاه
  • مصاحبه با دکتر دهقانی معاون فرهنگی دانشگاه
  • ضمیمه کتاب مهاجر: دغدغه هایی از جنس فرهنگ، معرفی کتاب دغدغه های فرهنگی؛ یاسر جلالی

دانلود این شماره مهاجر

جلد 6