دوره اول، شماره اول

دوره اول، شماره اول


در این شماره میخوانید:

 

  • سرمقاله : چه کسی صفت صنعتی ما را جابجا کرد؛ محمدقائم خانی
  • علم سیاسی، تابوی فیزیک ایرانی یا افتخار فیزیک آمریکایی؛ حسن نیلی
  • جدایی علم از سیاست؛ سینا عزیزی
  • مصطفی احمدی روشن، فرزند ناخلف دانشگاه بدون آرمان؛ محمدحسین بادامچی
  • گزارشی از آنچه پیرامون یادداشت دکتر منصوری در شریف گذشت؛ رشید قانعی
  • ISI طریقیت یا موضوعیت؛ رشید قانعی
  • ضمیمه کتاب مهاجر: در زمین که می کاریم؛ معرفی کتاب نشت نشا

دانلود این شماره مهاجر

جلد 6