حضور دکتر سفیدخوش در اندیشکده مهاجر

حضور دکتر سفیدخوش در اندیشکده مهاجر

این جلسه به تاریخ دوشنبه ۲۵ دی ماه ۹۶  در محل اندیشکده مهاجر در دانشگاه شریف، به صرف ناهار و گفت و گویی صمیمی با اعضای کارگروه ها برگزار و سپری شد

 در ابتدای این جلسه اعضای اندیشکده مهاجر به معرفی خود و مجموعه‌ی اندیشکده پرداختند، و درباره اهدافی که در رابطه با دانشگاه، علم، فناوری، و توسعه پی گیری می‌کنند توضیح دادند. سپس در این جلسه بحث محوری حول‌وحوش ایده‌ی دانشگاه گذشت، و دکتر سفیدخوش، که اخیراً به انتشار کتاب ایده دانشگاه پرداخته است، تأملات خود پیرامون مفهوم دانشگاه و چالش‌هایی که دانشگاه ایرانی با آن روبروست را به بحث گذاشت. ایشان معتقد بود در صدسال اخیر که دانشگاه در ایران شکل‌گرفته است توجهی جدی به ایده‌ی دانشگاه در کشور ما نبوده است و ماهیت، رسالت و غایت دانشگاه در ایران با نوعی ابهامِ نیندیشیده روبرو بوده است، و همین ریشه‌ی مشکلات ما در قبال دانشگاه است. ایشان درنهایت معتقد بود که ریشه¬ی بنیادین و تاریخی بحران دانش در ایران را می‌توان به دو عامل برگرداند؛ یکی عدم نگاه نظام‌مند به مفهوم دانشگاه؛ که طبق این مشکل از زمان‌های گذشته نیز نگاه سیستماتیک به مدرسه در ایران وجود نداشته و علم‌ورزی عموماً به نحو انفرادی و نه نظام‌مند و در ارتباط ارگانیک با نیازهای جامعه اتفاق می‌افتاده است. عامل دیگر نگاه الهیاتی به دانش است که طبق آن دانش به‌مثابه امری حتمی که از منبعی مطمئن صادرشده نگریسته می‌شود و این باب گفتگو و نقادی را در باب دانش را می‌بندد.

 

.