جلسه اول از برنامه رهیافت / رادیو گفتگو / رمضان ۱۳۹۴

مهدی خلیلی / دانشجوی دکتری فلسفه علم / مدیر کارگروه اخلاق و فناوری / [email protected]

جلسه اول از برنامه رهیافت / رادیو گفتگو / رمضان ۱۳۹۴

    در این جلسه مهدی خلیلی مجری – کارشناس برنامه، از میهمانانش در مورد چیستی دین در دنیای معاصر و اهمیت بررسی آن برای انسان در دنیای امروز می پرسد.
همچنین در این برنامه به بررسی تفاسیر مختلف ارائه شده برای دین پرداخته خواهد شد.   

میهمانان برنامه :
محمد حسین بادامچی / دکترای جامعه شناسی / مدیر کارگروه علوم انسانی و توسعه اندیشکده مهاجر
نیما نریمانی / دانشجوی دکترای فلسفه دین / مدیر کارگروه علم و دین اندیشکده مهاجر
محمد حسین بنا / طلبه مدرسه مشکات / عضو کارگروه علوم انسانی و توسعه اندیشکده مهاجر
 
تاریخ ضبط برنامه : ۲۸ خرداد ۱۳۹۴