تکامل گرایی جزمی : راهی برای استقرار مکتب طبیعت گرایی

تکامل گرایی جزمی : راهی برای استقرار مکتب طبیعت گرایی

 

سلسله سمینارهای حلقه علم و دین در دانشگاه تهران 

 

برگرفته از کتاب 

Inteligent Design Creationism

مجموعه مقالاتی از صاحبنظران تکامل و خلقت هوشمند

 

یکشنبه ۲۹ مرداد / ساعت ۱۷

پردیس علوم دانشگاه تهران . دفتر بسیج دانشجویی

 

 
این جلسه با حضور دو تن از متخصصین  تکامل گرایی برگزار شد و از این رو بحث خوب و چالشی ای در گرفت.


عرفان خسروی نویسنده مطالب تکاملی در عرصه علمی ایران و مسئول مجله دانستنیها
 عطا کالیراد دانش آموخته تکامل و مدرس تکامل از دانشگاه هوستون امریکا