به اشتراک می‌گذارم، پس هستم!

حسين تاجمیر ریاحی / دانشجوی دکتری فلسفه علم شریف / عضو کارگروه اخلاق و فناوری

به اشتراک می‌گذارم، پس هستم!

در حالی که تنهایی به رایج ترین رنج بشر مدرن تبدیل شده است، شبکه‌های اجتماعی با هدف بازیابی روابط اجتماعی در بستری نوین پا به عرصه وجود گذاشته‌اند. اما به نظر می رسد آن‌ها در حال دگرگونی جنس این دست از روابط اند.

پخش ویدئو

. معنای دوستی در این شبکه ها متفاوت شده است و گفتگوهای دوسویه انسانی تبدیل به ارتباطات چندرسانه‌ای از راه دوری شده است که در آن‌ها به جای این که خودم واقعی مان باشیم  تصویری دلخواه از خود ارائه می کنیم. همه این دگرگونی‌ها در نهایت می تواند منجر به ظهور  نحوه‌ای جدید از بودن  شود که با شعار « به اشتراک می گذارم، پس هستم» شناخته می شود. ویدیو فوق نگاهی انتقادی به این شبکه‌ها را ارائه می کند.

#شبکه_های_اجتماعی