آغاز فیلم برداری مستند کارگروه علم و دین برای همایش علم و دین

آغاز فیلم برداری مستند کارگروه علم و دین برای همایش علم و دین

در تصویر ، جمال کدخداپور ( دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی ) مصاحبه کننده در این مستند را در کنار نیما نریمانی ( دانشجوی دکتری فلسفه دین ) مشاهده می کنید.
این مستند در صحن دانشگاه شریف و فضای داخلی دانشکده های کامپیوتر ، برق و مجتمع خدمات فناوری ، در حال فیلم برداری است.